За време на фестивалот дозвола за фотографирање имаат само претходно акредитирани фоторепортери. На останатите посетители ќе им биде дозволено да внесат на фестивалот само непрофесионални фото-камери, но истите ќе биде дозволено да се користат само без блиц. Строго е забрането фотографирање на изведувачите за време на настапите.
Видео-снимањето (во било кој формат, филм, електронски материјал) е строго забрането. Единствена отстапка од ова правило ќе биде направена за претходно акредитираните ТВ и видео екипи.