AlexanderАлександер Ним е културолошки теоретичар, писател, оратор, уредник и музички изведувач од Нуремберг, Германија. Уредник е на бројни книги за музика и (суб)култура. Член е на „NSK State Diplomatic Corps“. Од 2016, тој е директор на НВО „Култур Актив“ Дрезден.